ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา STEM Education

คำชี้แจง
1. ใช้จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการบูรณาการสเต็มศึกษาของ สสวท.
2. ตัวชี้วัดนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562