ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

คำชี้แจง
1. ใช้จำนวนสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตร/การเรียนการสอนปฐมวัย เพื่อพัฒนาการเด็กให้สมวัยและพร้อมเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. ตัวชี้วัดนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จะเป็นการนำข้อมูลปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562