ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Active Learning

คำชี้แจง
1. จัดเก็บจำนวนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) และสถานศึกษามีการจัดทำนวัตกรรมการจัดเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง โดยนำมาเปรียบเทียบสัดส่วนกับสถานศึกษาทั้งหมดในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. ตัวชี้วัดนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562