ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2.1 สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (อนุบาล 3-5) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี

คำชี้แจง
1. ใช้จำนวนประชากรจากทะเบียนราษฎร์จากฐานข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและนำจำนวนนักเรียนปฐมวัยจากหน่วยงานการศึกษาที่ได้จัดการศึกษาระดับปฐมวัยมาเปรียบเทียบสัดส่วน
2. ตัวชี้วัดนี้ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลาง จากการจัดเก็บข้อมูลปีการศึกษา 2561 จำนวนประชากรตามช่วงอายุ
ทร.14 จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (30 ธ.ค. 61) และจำนวนนักเรียนระดับปฐมวัย 3-5 ปี จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร สป.ศธ. (10 มิถุนายน 62) หน่วยงานในระดับพื้นที่ไม่ต้องกรอกข้อมูล
3. นำข้อมูลในปีการศึกษา 2561 มีอยู่ในฐานข้อมูลเดิม เทียบกับข้อมูลปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่