ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ครู กศน. ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรแกนนำตามหลักสูตรแกนกลาง เพื่อการขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัล

คำชี้แจง
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กศน. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และบมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) (ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 61- กุมภาพันธ์ 62)
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562