ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลจากวิทยากรแกนนำ กศน. หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์

คำชี้แจง
เป็นโครงการที่ให้การอบรมประชาชนในพื้นที่ได้รับการเรียนรู้ ภายใน “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน” เพื่อให้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ (ระยะเวลาดำเนินโครงการ มีนาคม - สิงหาคม 62)
รอบการตรวจที่ 1 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562