ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2.5.1 ร้อยละของนักเรียนตกหล่นและนักเรียนออกกลางคัน (1)

คำชี้แจง
1. ใช้จำนวนประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานที่มีอายุ 15-17 ปี จากทะเบียนราษฎร์จากฐานข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและจำนวนนักเรียนตามระดับการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดมาเปรียบเทียบ
2. ตัวชี้วัดนี้ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลาง โดยใช้ข้อมูลจำนวนประชากรตามช่วงอายุ 15-17 ปี (ทร.14)
จากกระทรวงมหาดไทย (30 ธ.ค. 61) และจำนวนนักเรียนเข้าลงทะเบียนเข้าเรียนในสถานศึกษาตามระดับการศึกษาสายสามัญ ม.4-ม.6/สายอาชีพ ปวช.1-ปวช.3 จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร สป.ศธ.
(10 มิถุนายน 62) หน่วยงานในระดับพื้นที่ไม่ต้องกรอกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 1 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่