ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2.8 ผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านระบบ ETV

คำชี้แจง
ใช้จำนวนนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ผ่านระบบ ETV
ปีการศึกษา 2562 ศธภ./ศธจ. รอบการตรวจที่ 1

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562
หน่วยงาน ปีการศึกษา2561 ปีการศึกษา2562
จำนวนผู้เรียนตามเป้าหมาย(คน) ผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านระบบ ETV จำนวนผู้เรียนตามเป้าหมาย(คน) ผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านระบบ ETV
จำนวน คิดเป็นร้อยละ จำนวน คิดเป็นร้อยละ
ศึกษาธิการภาค กรุงเทพมหานคร000.00000.00
ศึกษาธิการภาค 123,64712,35952.2625,75113,38951.99
ศึกษาธิการภาค 232,90723,22470.5722,69712,05553.11
ศึกษาธิการภาค 327,44022,27081.1624,68521,82688.42
ศึกษาธิการภาค 414,68011,62879.216,8085,38379.07
ศึกษาธิการภาค 532,70027,54584.2427,82724,63288.52
ศึกษาธิการภาค 63,4323,432100.008,5744,62153.90
ศึกษาธิการภาค 724,96318,87275.6024,39311,56747.42
ศึกษาธิการภาค 822,92913,34558.2024,46120,20982.62
ศึกษาธิการภาค 925,16616,67366.2512,6267,57960.03
ศึกษาธิการภาค 1019,59213,41268.4629,67020,64369.58
ศึกษาธิการภาค 116,9736,973100.0017,29115,15187.62
ศึกษาธิการภาค 1262,60937,99260.6836,70014,68040.00
ศึกษาธิการภาค 1314,9922,82218.8220,74920,749100.00
ศึกษาธิการภาค 1436,60923,66864.658,7258,71599.89
ศึกษาธิการภาค 157,5847,584100.0012,4759,01272.24
ศึกษาธิการภาค 1617,77910,96861.6920,19811,97959.31
ศึกษาธิการภาค 1718,14916,54991.1811,4929,89286.08
ศึกษาธิการภาค 1834,25719,22456.1230,12922,75975.54
รวม 426,408 288,540 67.67 365,251 254,841 69.77