ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2.9 สัดส่วนนักเรียนต่อครูผู้สอนที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำชี้แจง
ใช้จำนวนครูผู้สอนในสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเปรียบเทียบกับความสามารถที่สถานศึกษาสามารถรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 ศธภ./ศธจ. รอบการตรวจที่ 1 : ไม่ต้องกรอกข้อมูล ิ
หน่วยงาน สัดส่วน (นักเรียน ต่อ ครู)
สพป. สพม. สศศ.
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
(ขยายโอกาส)
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
ศึกษาธิการภาค กรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ศึกษาธิการภาค 1 1.01 7.48 23.36 22.05 0.00 0.00 0.00
ศึกษาธิการภาค 2 2.83 7.59 14.82 13.58 59.40 84.56 48.57
ศึกษาธิการภาค 3 0.49 4.67 18.88 15.52 0.00 0.00 0.00
ศึกษาธิการภาค 4 1.20 9.30 19.72 17.35 0.00 0.00 0.00
ศึกษาธิการภาค 5 0.46 3.72 17.94 15.56 0.00 0.00 0.00
ศึกษาธิการภาค 6 1.40 10.13 16.99 15.33 0.00 115.54 45.78
ศึกษาธิการภาค 7 1.00 4.92 19.70 15.32 0.00 0.00 0.00
ศึกษาธิการภาค 8 1.29 7.61 17.76 17.86 0.00 0.00 0.00
ศึกษาธิการภาค 9 1.55 8.18 18.17 15.45 0.00 0.00 283.00
ศึกษาธิการภาค 10 0.16 4.44 18.29 15.20 0.00 0.00 252.50
ศึกษาธิการภาค 11 0.47 5.07 19.39 14.94 0.00 44.75 59.00
ศึกษาธิการภาค 12 0.09 2.25 18.00 14.19 0.00 76.73 45.73
ศึกษาธิการภาค 13 0.16 2.61 18.19 15.14 0.00 48.00 22.00
ศึกษาธิการภาค 14 0.65 3.00 17.44 15.92 0.00 84.00 78.07
ศึกษาธิการภาค 15 0.75 2.43 18.62 15.52 138.00 1,453.50 530.40
ศึกษาธิการภาค 16 0.54 2.30 20.26 15.76 0.00 39.34 18.79
ศึกษาธิการภาค 17 0.71 3.59 18.19 15.60 0.00 1,296.00 0.00
ศึกษาธิการภาค 18 0.61 4.37 18.67 15.34 0.00 0.00 0.00
เฉลี่ย ร้อยละ 0.74 4.31 17.94 15.39 7.66 147.82 84.00