ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ระดับการศึกษาเพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน

คำชี้แจง
พิจารณาจากข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (เดือนพฤษภาคม 2562) และข้อมูลจำนวนความต้องการแรงงาน (เดือนเมษายน – กันยายน 2562)
เพื่อให้สถานศึกษาทราบ และมีการจัดทำฐานข้อมูลการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา และข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการในพื้นที่
รอบการตรวจที่ 1 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 2)


ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาสังคมและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 (คน) จำนวนความต้องการของตลาดแรงงานต่อผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ระดับการศึกษา(คน)แยกกลุ่มจังหวัด
ปวช. ปวส. ป.ตรี หลักสูตรระยะสั้น จังหวัด ปวช คิดเป็นร้อยละ ปวส. คิดเป็นร้อยละ ป.ตรี คิดเป็นร้อยละ หลักสูตรระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 0 0 0 0 กรุงเทพมหานคร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 708 381 15 40 สมุทรปราการ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 2719 2,481 72 0 สระบุรี 1,487 73.94 2,195 88.47 122 169.44 0 0.00
วิทยาลัยเทคนิคบางแสนวิทยาลัยเทคนิคระยอง 2719 0 0 0 ระยอง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 2769 38 0 0 ฉะเชิงเทรา 9 18.00 18 47.37 50 0.00 67 0.00
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 3733 0 12 0 นครราชสีมา 101 10.48 311 0.00 12 100.00 0 0.00
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 3733 0 0 0 อุบลราชธานี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 4232 769 23 0 อุดรธานี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 4232 0 0 0 ร้อยเอ็ด 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 4232 0 0 0 สกลนคร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 4232 0 0 0 เชียงใหม่ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 4729 594 45 0 นครสวรรค์ 497 100.00 594 100.00 45 100.00 0 0.00
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก 4729 0 0 0 พิษณุโลก 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 5741 780 0 0 ราชบุรี 980 96.84 745 95.51 0 0.00 0 0.00
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 5741 0 0 0 ภูเก็ต 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎ์ธานี 5741 0 0 0 สุราษฎ์ธานี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี 7603 4,196 143 3,098 ปัตตานี 421 22.61 534 12.73 421 294.41 0 0.00
รวม 7,603 9,239 310 3,138 รวม 3,495 217.54 4,397 210.12 650 47.69 67 4,683.58