ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 5 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรนำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน
คำชี้แจง
1. ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแบบครูบวงจรนำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอนตามประเด็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนของครูเชื่อมโยงวิทยฐานะ
2. ปีการศึกษา 61 มีข้อมูลอยู่ในระบบเดิม
ปีการศึกษา 2562
กราฟแสดงร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรนำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน
ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนา 0
0%
ครูที่ผ่านการพัฒนาใช้ในการเรียนการสอน 0
0%
หน่วยงาน จำนวนครูที่ผ่านการพัฒนา
โครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร
(คน)
จำนวนครูที่ผ่านการพัฒนา
มาใช้ในการเรียนการสอน
(คน)
คิดเป็นร้อยละ
ศึกษาธิการภาค กรุงเทพมหานคร 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 1 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 2 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 3 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 4 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 5 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 6 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 7 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 8 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 9 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 10 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 11 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 12 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 13 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 14 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 15 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 16 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 17 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 18 0 0 0.00
รวม 0 0 0.00
กราฟแสดงร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรนำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน
หน่วยงาน จำนวนครูที่ผ่านการพัฒนา
โครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร
(คน)
จำนวนครูที่ผ่านการพัฒนา
มาใช้ในการเรียนการสอน
(คน)
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 0 0.00