ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 5 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ตัวชี้วัดที่ 5.4 ร้อยละของครูสายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงานในสถานประกอบการ และตรงตามสาขาวิชาที่สอน
คำชี้แจง
ครูสายวิชาชีพ หมายถึง ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการที่สอบวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามประเด็นการฝึกงานในสถานประกอบการของครูสายอาชีพ
ปีการศึกษา 2562
กราฟแสดงร้อยละของครูสายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงานในสถานประกอบการ และตรงตามสาขาวิชาที่สอน

จำนวนครูสายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงานในสถานประกอบการ
และตรงตามสาขาวิชาที่สอน

ข้าราชการครู 0/0
ครูอัตราจ้าง 0/0
พนักงานราชการ 0/0
รวม 0/0
หน่วยงาน ปีการศึกษา 2562
จำนวนครูสายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงาน
ในสถานประกอบการ (คน)
จำนวนครูสายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงาน
ในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาที่สอน (คน)
ร้อยละ
ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ รวม ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ รวม
ศึกษาธิการภาค กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
กราฟแสดงร้อยละของครูสายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงานในสถานประกอบการ และตรงตามสาขาวิชาที่สอน
หน่วยงาน ปีการศึกษา 2562
จำนวนครูสายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงาน
ในสถานประกอบการ (คน)
จำนวนครูสายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงาน
ในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาที่สอน (คน)
ร้อยละ
ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ รวม ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ รวม
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00